Feniks Algemeen Banner

Privacyverklaring van vzw Feniks Hoegaarden

Datum: 26/06/2018
Versie: 2018/2

Vzw Feniks Hoegaarden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw Feniks Hoegaarden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als vzw Feniks Hoegaarden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

vzw Feniks Hoegaarden
Stoopkensstraat 82
3320 Hoegaarden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door vzw Feniks Hoegaarden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw Feniks Hoegaarden. (uitvoering overeenkomst) 

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 

 • Het geven van toegang tot verenigingsgegevens. (uitvoering overeenkomst)

 • Het afsluiten van verzekeringspolissen. (wettelijke verplichting) 

 • Het uitlenen van materiaal. (uitvoering overeenkomst)

 • Het genereren van inkomsten. (uitvoering overeenkomst)

 • Het beheren van vzw Feniks Hoegaarden. (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen,verzamelen en verwerken: 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : eid kopie

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Beeld- en geluidsmateriaal

Verstrekking aan derden 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, administratie);

 • het afsluiten van verzekeringspolissen;

 • het aanbieden van tijdelijke accomodatie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn


Vzw Feniks Hoegaarden bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging van de gegevens 

Vzw Feniks Hoegaarden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens vzw Feniks Hoegaarden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons ook contacteren via E-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk op adres van de maatschappelijke zetel (Stoopkensstraat 82, 3320 Hoegaarden). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Wijziging privacyverklaring

Vzw Feniks Hoegaarden kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en in onze nieuwsbrief. De laatste wijziging gebeurde op 26 juni 2018 (Versie 2018/2). Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.